SGK Elektronik Tebligat Uygulamasının Uygulandığı İller Kapsamı Genişletildi (07.10.2022)

Eskişehir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Ankara illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik...
ayrıntılar için tıklayın


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61 (30.09.2022)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İş Alanlarında Çalıştırılan Hükümlülerin Sigortalılığında ve Prim Ödeme Yükümlülüğünde Değişiklik Yapıldı (28.09.2022)

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumlarına...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Rehberi (28.09.2022)

Bu Broşürde; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) (23.09.2022)

13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)’nin 3 üncü...
ayrıntılar için tıklayın


Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi (19.09.2022)

02.08.2022 tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ödeme emrine yapılan itiraz...
ayrıntılar için tıklayın


GVK Geçici 67 nci Maddesi Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 6036) (15.09.2022)

Karar Sayısı: 6036 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkmdaki ekli...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2022/19 - Asgari Ücret Desteği (08.09.2022)

2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde...
ayrıntılar için tıklayın


Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik VUK Sirküleri Yayımlanmıştır (06.09.2022)

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca...
ayrıntılar için tıklayın


6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı (23.08.2022)

Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi (23.08.2022)

31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme...
ayrıntılar için tıklayın


Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir (18.08.2022)

5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten...
ayrıntılar için tıklayın


Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk Ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili Nasıl Yapılır? (17.08.2022)

Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devir alınan veya başka bir işverene intikal eden isin belirli bir yerde yapılmaması...
ayrıntılar için tıklayın


Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru (05.08.2022)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum...
ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı (02.08.2022)

İTİRAZIN KONUSU: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın


2022 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (01.08.2022)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55'inci ve geçici 1'inci maddesinin dördüncü fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın


2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları (01.08.2022)

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri haline getiren 5018 sayılı Kamu Mali...
ayrıntılar için tıklayın


Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil ve Muhtevası Değiştirildi (27.07.2022)

26/09/1981 tarihli ve 17560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde...
ayrıntılar için tıklayın


5520 Geçici 14 üncü Maddesi Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisna (Karar Sayısı: 5872) (27.07.2022)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların...
ayrıntılar için tıklayın


26 Temmuzda Verilmesi Gereken KDV MuhSGK ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 29.07.2022 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır (26.07.2022)

Konusu: 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet...
ayrıntılar için tıklayın